bærekraftig mat i Norge:

Hvordan fjerne gift fra maten – vaske grønt og frukt?

Det er svært lite plantevernmidler, eller plantevern-middel-rester, i frukt og grønt i Norge. Mesteparten kan vaskes bort med eddik- eller natron-løsning, samt brytes ned ved oppvarming. Miljøgifter er derimot noe annet, og PCB og dioksinerer, som er i fisk, meieri og kjøtt, spiser nordmenn for mye av, ifølge staten.

Plantevernmidler (eller sprøytemidler) og miljøgifter er to ulike ting. Er du redd for gifter i maten, mest – for rester av plantevernmidler i frukt og grønt? Da tar du feil! Det er lite gift i frukt og grønt som selges i Norge. Miljøgifter er noe helt annet, og de er virkelig et anerkjent problem. Og det er enkelt å gjøre frukt og grønnsaker rene for plantevernmidler (i motsetning til fettløselige miljøgifter i mat fra dyr, noe som ikke kan vaskes bort fordi de er oppløst i fettvevet).

Vask frukt og grønt med 10 % saltløsning eller eddik-løsning. For å lage en 10% saltløsning, må du bare blande opp omtrent en del salt til ni deler vann og la frukt og grønnsakene ligge litt i blandingen før du skyller av alt saltet. Se flere tips under.

Men først og fremst, forskjell på plantevernmidler og miljøgifter:

 • Det er svært lite av disse plantevern-middel-rester, i matvarer på det norske markedet. Folkehelseinstituttet forklarer nærmere hva dette er her De er ikke noe (i hvert fall ikke anerkjent av den norske staten) problem, i motsetning til miljøgifter. Mattilsynet forklarer om plantevernmidler her
 • Miljøgifter er derimot et problem. De såkalte fettløselige persisterende miljøgifter PCB og dioksiner hoper seg opp i næringskjeden, altså i fettvevet til mennesker og dyr. Hovedkilden til disse er fet fisk, meieri og rødt kjøtt.
 • Det er ganske enkelt å fjerne plantevern-middel-rester ved å vaske frukt og grønt i eddikløsning eller saltvann eller natron-løsning.

“VKM har beregnet eksponeringen for plantevernmiddelrester fra økologisk og konvensjonelt dyrkede grønnsaker og frukt. Det var ikke mulig å beregne noe inntak fra de økologiske matvarene. Eksponeringen fra de konvensjonelle matvarene lå godt under nivåene som antas å kunne gi økt risiko for helseskade (2).”

Videre, er nordmenn mest redd for e-stoffer. Ifølge Folkeopplysningen 2022, “Gift”, er dette noe man burde frykte minst for. Man burde heller ikke være redd for plantevern-middel-rester.

Pesticider

Et annet ord er pesicider, som er bredere enn plantevernmidler. Pesticider er midler mot skadelige organismer i våre omgivelser og ytre parasitter på mennesker og husdyr. Pesticider som brukes spesielt mot skadegjørere på planter, kalles plantevernmidler, forklarer SNL. Cider kommer fra latinsk og betyr de som dreper.

Hvorfor bruker vi plantevernmidler?

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes

 • mot det som kan skade planter – det er sopp, ugress, insekter eller andre skadedyr.
 • til vekstregulering og nedsviing.

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av og tilsyn over plantevernmidler i Norge. Det finnes også en egen avdeling ved NIBIO, som har den største fagkompetansen innen såkalte pesticider i Norge. De forsker og analyserer plantevernmidler, plantetoksiner og andre organiske stoffer i næringsmidler og miljø.

Hva er plantevernmiddel-rester?

Det er rett og slett rester av disse midlene i matvarer som kommer i butikk. Mattilsynet forklarer: Det er fastsatt grenser for hvor mye det er igjen av ulike plantevernmiddelrester i mat for mennesker, andre næringsmidler og i mat for husdyrene (fôr). Dette er for å sikre at maten som tilbys forbrukerne er helsemessig trygg.

Staten overvåker mengden av restene, og Mattilsynet er det aktuelle myndighetsorganet. Hvert år tas det ut om lag 1350 stikkprøver fra ulike partier av matvarer, både norskproduserte og importerte. Hver prøve analyseres for ca 330 forskjellige virksomme stoffer.

Miljøgifter – ikke det samme som plantevernmidler

Miljøgifter er stoffer som kan utgjøre en alvorlig trussel mot helse og/eller miljø. Vi blir utsatt for miljøgifter gjennom mat, luft, drikkevann og forbrukerprodukter, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Mat er hovedkilden til mange miljøgifter.

To grupper miljøgifter, ifølge FHI, ifølge hvor tungt de brytes ned og kommer ut va kroppen:

 1. De «klassiske» miljøgiftene som er tungt nedbrytbare (persistente) og hopes opp i kroppen, mye i fettvevet, til mennesker og dyr over tid. Eksempler er dioksiner, polyklorerte bifenyler (PCB), bly, kvikksølv, kadmium og poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS).
 2. Stoffer som brytes raskere ned (ikke-persistente), og som skilles raskere ut av kroppen. Eksempler er ftalater, bisfenoler, parabener, muggsoppgifter og akrylamid.

Som sagt, er dette ikke det samme som sprøytemiddelrester. Miljøgifter finnes i miljøet og er vanskelig å ha kontroll over.

Miljøgifter kan også deles etter hvor de kommer fra

Det er to store grupper

 • 1 – tungmetaller/grunnstoffer og
 • 2 – organiske miljøgifter.

Når de havner i naturen, kan di via mat og drikkevann hope seg opp i fisk, andre dyr og menneske. Lang tids eksponering for lave doser kan forårsake kreft, skader på arvestoffet, redusert evne til læring, hormonforstyrrelser og fosterskadar.

VKM-rapporten sier dette om organiske miljøgifter:

VKM skriver dette ifm med sin risikovurdering:

“Dioksiner og dioksinlignende PCB er tungt nedbrytbare, fettløselige og svært giftige organiske miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden. De havner i dyrefôr og mat fordi de finnes i miljøet.

Dioksiner og dioksinlignende PCB i maten gir ikke akutte helseeffekter. Det er først og fremst mengden i kroppen etter opphoping over mange år som kan gi helseskader.”

«Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov.» Sier ny risiko-rapport, om miljøgifter i mat.”

«Den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen.»

Enkelt å kontrollere og stoppe plantevernmiddel-rester

I motsetning til miljøgifter, er det enkelt med plantevernmidler. Mattilsynet utfører jevnlige kontroller, og matvarer med for mye av disse blir stoppet. Persisterende miljøgifter PCB og dioksiner har man lite kontroll på. De er også mye mer giftige enn plantevernmiddelrester.

De er mest giftige, og de finnes i miljøet, og havner i dyrefôr og hoper seg opp i fettvevet til mennesker og dyr. Det er påvist at nordmenn får i seg mer av PCB og dioksiner enn tålegrense, og hovedkildene er fisk, meieriprodukter og kjøtt.

Kontroll av plantevernmiddel-rester i næringsmidler

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2021 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 prøver av økologiske produkter. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter. Se detaljene i rapporten

Mattilsynet skriver dette:

 • “Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 %). Av disse ble 24 prøver (2,2 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.
 • Ingen funn over grenseverdi i norske produkter.
 • 68 % av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. 35 % av prøvene fra EU/EØS var uten funn, og 30 % av prøvene fra resten av verden.
 • Overskridelsene av grenseverdi var i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.”

Føre var en bedre enn etter-snar

Mattilsynet gir dessverre ikke egne anbefalinger om dette. Likevel ønsker mange å minimere sin risiko. Derfor har vi sett på noen artikler. Flere studier har sett på hvordan ulike vaskemidler i vanlige husholdninger reduserer mengden av plantevern-middel-rester. Her er noen eksempler.

Vi kan fjerne en god del av plantevern-middel-rester med vasking i eddik-løsning

En artikkel publisert i tidsskriftet Food Controll viste at vask med vaskemiddelløsninger (ikke vanlig i Norge) og steking av kål var de mest effektive måtene (på husholdningsbasis) for å fjerne plantevernmiddelrester.

Eksperiment ble utført for å evaluere restnivåer av plantevernmidler (klorpyrifos, p,p-DDT, cypermetrin, klorotalonil) i kål i prosessen med tilberedning hjemme ved å

 • vaske med forskjellige konsentrasjoner av eddiksyre og saltvann (natriumklorid),
 • og springvann,
 • oppbevaring i kjøleskap ,
 • og steking i forskjellig tid.

Resultatene viste at vasking med vann fra springen og/eller vaskemiddel-løsning for matlaging er nødvendig for å redusere konsentrasjonen av sprøytemiddelrester i kål.

 • Vasking med eddiksyreløsninger (ved 10 % konsentrasjon i 20 min) forårsaket henholdsvis 79,8 %, 65,8 %, 74,0 % og 75,0 % tap av de ovennevnte plantevernmidlene.
 • Vasking med NaCl-løsninger (ved 10 % konsentrasjon i 20 min) ga henholdsvis 67,2 %, 65,0 %, 73,3 % og 74,1 % tap,
 • og vasking med vann fra springen (i 20 min) var 17,6 %, 17,1 %, 19,1 % og 15,2 % tap, henholdsvis.
 • Reduksjonene på grunn av nedkjølingen (i 48 timer) var henholdsvis 3,4 %, 2,6 %, 3,1 % og 3,6 %,
 • og reduksjonene på grunn av stekingen (i 5 minutter) var 86,6 %, 67,5 %, 84,7 % og 84,8 %, henholdsvis.

Dataene indikerte at vask med vaskemiddelløsninger og steking av kål er de mest effektive hjemme-midlene for å fjerne plantevernmiddelrester.

Kilde: Zhi-Yong Zhang, Xian-Jin Liu, Xiao-Yue Hong, Effects of home preparation on pesticide residues in cabbage, Food Control, Volume 18, Issue 12, 2007, Pages 1484-1487, ISSN 0956-7135, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2006.11.002. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713506002696)

En annen artikkel fokuserte på vasking av cherry-tomater i Kina

I andre land er det vanlig med egne vaskemidler for frukt og grønnsaker, men ikke i Norge. Vasking er den mest praktiske måten å fjerne sprøytemiddelrester i frukt og grønnsaker. Her er interessante resultater av testing av slike kommersielle midler, som viser at det er relativt enkelt å bli kvitt plantevern-midler fra grønnsaker og frukt, selv i Kina.

To vanlig brukte oppvaskmidler for kjøkken (vaskemidler) i det kinesiske markedet ble testet for forbedret fjerning av klorpyrifos (CHP) og klorotalonil (CHT) i cherrytomater ved å bløtlegge cherrytomatene i vaskemiddel-løsningene. Vaskemiddel A hadde en høyere solubiliseringsevne for plantevernmidler og dermed vaskeeffektivitet enn vaskemiddel B.

Den tilsynelatende løseligheten til CHP økte med økende vaskemiddelkonsentrasjon, mens den for CHT forble relativt invariabel uavhengig av vaskemiddelkonsentrasjonen innenfor det testede området. Den tilsynelatende løseligheten til CHP var også konsekvent høyere i løsninger av begge vaskemidlene sammenlignet med CHT. På grunn av den lavere logKow-verdien ble CHT lettere vasket av cherrytomater enn CHP.

Vaskemessig var en varighet på 10-20 min tilstrekkelig for fjerning av plantevernmidler på cherrytomater i destillert vann og vaskemiddelløsninger. Effektiviteten av å fjerne plantevernmidler økte med økende vaskemiddel-konsentrasjon fra 50 mg L(-1) til 5 g L(-1), med opptil 80 % CHT og 42 % CHP fjernet.

Flere vaskeøkter ytterligere fjernet plantevernmidler.

Tilsetning av 10 % eddiksyre for å senke pH eller øke vasketemperaturen forbedret fjerning av plantevernmidler, men 10 % NaCl ga den beskyttende effekten og reduserte effektiviteten til vaskemiddel A for fjerning av plantevernmidler betydelig.

Z Wang , J Huang , J Chen , F Li . Effectiveness of dishwashing liquids in removing chlorothalonil and chlorpyrifos residues from cherry tomatoes.Chemosphere. 2013 Aug;92(8):1022-8

Kommersielle vaskemidler for frukt og grønt i andre land

Slike midler er vanlig i andre land, men ikke i Norge.

Sitert artikkelen:

“The removal effects of pesticide residues in kumquat and cucumber washing by alkaline electrolyzed water with a high pH value, micron calcium, and active oxygen solution were better than other washing solutions.

The sodium bicarbonate solution, ozone water, and active oxygen solution were more effective in reducing pesticide residues in spinach than others.

Active oxygen solution showed a better removal efficiency for the 10 pesticides than other treatments because of its alkalinity and oxidizability.

Among the ten pesticides, pyrethroid pesticides had a higher removal rate.

Additionally, chlorpyrifos were the most difficult to remove. For the majority of pesticides, the pesticide residue magnitudes showed a gradual reduction when increasing the washing time.

The results indicated that alkaline solutions were effective for the reduction of pesticide residues when the washing time was longer than 15 min.”