Studietyper

Hva er metaanalyse, kohortstudie, prospektiv studie, case-controll studie og kunnskapsoppsummering? Her kan du lese om vitenskapelige studier, forskning og bevismateriale/evidence generelt.

Les også:

Metaanalyse

«Metaanalyse, metastudier, bruk av statistiske metoder for å legge sammen resultatene fra en rekke uavhengige studier av samme problemstilling.

Med en metaanalyse forsøker man å finne bedre holdepunkter for hva som er pålitelige, holdbare og robuste forskningsresultater, enn det man kan få fra hver enkelt studie vurdert for seg.»

Kilde: Braut, Geir Sverre. (2013, 22. oktober). Metaanalyse. I Store medisinske leksikon. Hentet 16. februar 2014 fra http://sml.snl.no/metaanalyse.

Kohortstudie

«Kohortstudie, i epidemiologi betegnelse på studier der man følger en gruppe mennesker over tid og ser hvem som utvikler sykdom. Kohortstudien er en av de sentrale epidemiologiske metodene. Det viktigste målet med en kohortstudie er å identifisere årsaker til sykdom. En kohortstudie er et observerende, prospektivt design.»

Kilde: Stoltenberg, Camilla. (2009, 13. februar). Kohortstudie. I Store medisinske leksikon. 

Prospektiv studie

«Prospektiv, fremadrettet, brukes ofte om studier som ser fremover, dvs. undersøkelser (prospektive studier) som følger personer fra før sykdom el.l. oppstår, for å studere hvem som utvikler tilstanden.»

Kilde: Prospektiv. (2009, 13. februar). I Store medisinske leksikon. Hentet 16. februar 2014 fra http://sml.snl.no/prospektiv.

Les også: En sunn kostholdsplan – hvordan sette sammen et sunt plantebasert kosthold

Case-control-studie

Case-control-studie, epidemiologisk analysemodell der personer med en sykdom eller et symptom (cases) blir sammenlignet med friske personer (controls) med tanke på å avdekke ulikheter når det gjelder forutgående påvirkning av mulige sykdomsfremkallende faktorer. Formålet er å påvise mulige årsaker til aktuell sykdom eller symptom

Kilde: Braut, Geir Sverre. (2009, 13. februar). Case Control Studie. I Store medisinske leksikon. Hentet 16. februar 2014 fra http://sml.snl.no/case-control-studie.

Confounding factors

Confounding factors, brukes i epidemiologisk forskning om en faktor som samvarierer med de undersøkte årsaks- og virkningsvariablene uten selv å inngå i den undersøkte årsakskjeden. Tobakksrøyking og alkoholbruk er typiske eksempler på confounding factors som kan forstyrre resultater i undersøkelser om forurensningers effekter på helsetilstanden. En analyse av kjente og mistenkte confounding factors er en viktig del av epidemiologisk forskningsmetode for å redusere mulighetene for bias.

Kilde: Braut, Geir Sverre. (2009, 14. februar). Confounding Factors. I Store norske leksikon. Hentet 16. februar 2014 fra http://snl.no/confounding_factors.

Hvor troverdig er kunnskapen?

Kapittel 4 i Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, Nasjonalt råd for ernæring, 2011 (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf):

«På samme måte som World Cancer Research Fund gis norske kostråd kun basert på konklusjoner i  systematiske kunnskapsoppsummeringer som tilfredsstiller kravene til ”Overbevisende årsakssammenheng” eller ”Sannsynlig årsakssammenheng”.

Evidens

Evidens, det at noe er helt innlysende; bevismateriale, resultat av undersøkelse som støtter en antagelse.

Kilde: Evidens. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 16. februar 2014 fra http://snl.no/evidens.

Årsakssammenheng

Det finnes ulike mengder bevismateriale om effekter av matvarer eller næringsstoffer på helse og sykdom. Man opererer derfor med begreper som overbevisende, sannsynlig, mulig og usannsynlig årsakssammenheng, eller med grader av evidens. Les mer om dette på side 16, kapittel 4 i Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, Nasjonalt råd for ernæring, 2011 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf

Les mer om plantebaserte kosthold og helse:

Legg inn en kommentar